Hoven & Rechtbanken, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

Nalevingsstatus / Conformiteitsniveau

Onze website voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA omdat de toegankelijkheidsverklaring op het moment van de audit (23/07/2020) ontbrak.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

U kunt het verslag hier lezen: Vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid

Niet-toegankelijke inhoud

Niet alle documenten op onze website zijn even toegankelijk.

Door de omvang van de website zou het controleren van elk document buitensporig veel tijd vergen. De server bevat ook veel gedateerde documenten die onmogelijk allemaal nog te controleren zijn. Hoven & Rechtbanken werkt de volgende jaren aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

De niet-toegankelijke inhoud zal worden opgelijst zodra de audit van 2024 is uitgevoerd.

Alternatieven

De alternatieven om de niet-toegankelijke inhoud alsnog te bekomen, zullen worden voorgesteld zodra de audit van 2024 is uitgevoerd.

In afwachting van de audit zal de niet-toegankelijke inhoud worden geëvalueerd en zullen alternatieven worden voorgesteld.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

College van de hoven en rechtbanken

Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be

Indien u ontevreden bent over de reactie op uw vraag of opmerking, kunt u de klachtenprocedure opstarten: 

We hebben op dit moment geen klachtenprocedure met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website. We verwijzen u hiervoor door naar de Federale ombudsman.

Federale ombudsman

De federale ombudsman is te bereiken op het volgende adres:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website federale ombudsman

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 15/12/2020 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 03/04/2024.