A B C D G H I J K L M N O P R S U V

België is onderverdeeld in een aantal gerechtelijke kantons.

De vrederechter is de rechter die bevoegd is voor een bepaald kanton.

Kantonnement is een vorm van bewaargeving.

Wanneer een partij door de rechter veroordeeld wordt tot het betalen van bijvoorbeeld een geldsom, dan kan deze partij voorstellen om bewarend of uitvoerend beslag in zijn handen te vermijden door het betalen van een bedrag aan de Deposito- en Consignatiekas of een aangestelde sekwester (persoon die een zaak bewaart in afwachting van de oplossing van het geschil).

Dit bedrag dient dan als waarborg voor het betalen van de schuld in hoofdsom, interest en kosten.

Wanneer een partij dit recht van kantonnement vraagt, is het aan de rechter om te oordelen of dit wordt toegestaan of niet.

De kennisgeving is de toezending van een akte van de rechtspleging in origineel of in afschrift hetzij via de post hetzij via in een door de wet bepaalde vorm.

Kort geding is een speciale gerechtelijke procedure die door een partij kan ingeleid worden voor verschillende rechtscolleges, al naar gelang de aard van de zaak, en die ertoe strekt om in spoedeisende gevallen een snelle beslissing te bekomen van een rechter.

Een voorbeeld van kort geding is wanneer iemand aan het bouwen is en er bij de bouwwerkken gebreken worden vastgesteld waaraan dringend moet verholpen worden. In dergelijk geval kan in kort geding de aanstelling van een deskundige gevraagd worden om de gebreken vast te stellen, de oorzaak te bepalen enz.

Later zal dan in de procedure ten gronde vastgesteld worden wie verantwoordelijk is, welke schadevergoeding moet betaald worden enz.

Wat is kosteloze rechtsbijstand?

Kosteloze rechtsbijstand betekent dat iemand die niet over de nodige inkomsten beschikt om de kosten van een proces te betalen, geheel of ten dele ontslaan wordt om de kosten die een proces meebrengt, te betalen.

Over welke kosten gaat het?

Met kosten wordt bedoeld registratierechten, griffierechten, uitgifterechten enz.

Het gaat dus niet over de kosten en ereloon van een advocaat. Daar spreekt men van eerstelijns- en tweedelijnsbijstand.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

Om kosteloze rechtsbijstand te kunnen genieten moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Voor meer informatie over kosteloze rechtsbijstand, kan u contact opnemen met de plaatselijke balie.

U vindt de gegevens op www.advocaat.be.

Wat zijn de inkomstengrenzen?

Voor een overzicht van de inkomstengrenzen, klik hier.

Welke personen worden vermoed over onvoldoende inkomsten te beschikken?

Volgens het Koninklijk besluit van 18 december 2003 worden een aantal categorieën van personen beschouwd als personen die onvoldoende inkomsten hebben, tenzij het tegendeel bewezen wordt.

Het gaat over volgende personen:

degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, minstens op overlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, minstens op overlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;

degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten geniet, minstens op overlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar;

de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, minstens op overlegging van het attest van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed);

de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een minimumhuur betaalt, minstens op overlegging van de laatste huurberekeningsfiche;

de gedetineerde, op overlegging van bewijsstukken met betrekking tot het statuut van gedetineerde;

de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van Strafvordering;

de persoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, op overlegging van bewijsstukken;

de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op overlegging van bewijsstukken;

10°

de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op overlegging van bewijsstukken;

11°

de persoon belast met overmatige schulden op overlegging van een verklaring van hem waaruit blijkt dat de toekenning van de rechtsbijstand of van de juridische tweedelijnsbijstand aangevraagd wordt met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling.

Waar vind ik de wetgeving die van toepassing is?

De toepasselijke wetgeving vindt u hier.

Een vonnis of arrest heeft kracht van gewijsde zodra zij niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel zoals verzet en hoger beroep.

Van zodra het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is getreden, kan het uitgevoerd worden, dit wil zeggen dat de eisende partij de uitvoering van het vonnis of arrest kan eisen.

Deze uitvoering kan bestaan in het betalen van een geldsom, het uitvoeren van een door de rechtbank opgelegde verplichting enz.

Er bestaat wel nog de mogelijkheid om een buitengewoon rechtsmiddel aan te wenden, doch enkel in de door de wet bepaalde gevallen die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek.