A B C D G H I J K L M N O P R S U V

Rechtsbijstand houdt in dat diegene die niet over de nodige inkomsten beschikt om de kosten van de procedure te betalen, geheel of ten dele kan ontslagen worden van de betaling van diverse kosten, zoals registratierechten, griffierechten, uitgifterechten, enz.

Rechtsbijstand is niet hetzelfde als eerstelijns- en tweedelijnsbijstand, waarbij de verzoekende partij die niet over voldoende inkomsten beschikt geheel of ten dele een wordt vrijgesteld wordt van belaling het ereloon van de advocaat.

Een rechtsdag is een dag waarop een zaak mondeling of schriftelijk wordt behandeld bij de bevoegde rechter.

Rechtsmiddelen zijn procedurele middelen die de wet ter beschikking stelt van de procespartijen of derden.

Zij hebben als doel de rechterlijke beslissing te wijzigen en een nieuwe rechterlijke beslissing te bekomen.

De wet maakt een onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen.

De gewone rechtsmiddelen zijn verzet en hoger beroep.

De buitengewone rechtsmiddelen zijn voorziening in cassatie, derdenverzet, herroeping van gewijsde, verhaal op de rechter en vordering tot intrekking.

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding in de kosten en het ereloon van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

De rechter bepaalt de grootte van deze rechtsplegingsvergoeding op basis van de in een koninklijk besluit vastgelegde bedragen.

Deze bedragen zijn terug te vinden in de rubriek "tarieven".

Regeling van rechtsgebied ontstaat wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen in kracht van gewijsde gegane beslissingen van twee of meer rechters over dezelfde vordering of over samenhangende vorderingen.

Enkel het Hof van Cassatie is bevoegd om hierover uitspraak te doen.

De vergoeding die door een partij moet betaald worden om een zaak in te leiden bij de rechtbanken.

De tarieven van de rolrechten vindt u terug in het menu "Tarieven" onder griffierechten.